Akira Ishida
02/11/1967
石田 彰

DOPPIATORI

OPERE:

DOPPIATORE
PERSONAGGIO
OPERA
ANNO
David Chevalier (3)
Matteo De Mojana (2)
Luigi Rosa (2)
JUDEAU
1997
MUTSUMI SABURO
2004
IDOMU YUDAJI
1997
CELLULA SEMPLICE (ep. 1.2-3,6-7)
2018
KOTARU KATSURA
2006
MARGO (ep.12)
2008
MAKOTO KURUMIZAWA
2000
RIN OBAMI
2018
WILL O' THE WISP, FIAMMA BLU
2017
KAGARI SHUSEI
2012
CELLULA TUMORALE (ep. 1.7)
2018
JASON TODD / RED HOOD
2018
SHINICHI "SHIN" OKAZAKI
2006